Suction tube set a 10 Stk (24.02.940)

OEM nr: 338.184